Hausa – هَوُسَ

Aiki ga Sauki na Kuɗi ga USA, Canada, UK da EU. Kara a Bankin (Bankin da MSB Friendly). Dubu-ƙudin IBAN na Wasu Sarrafa na Sarrafa da Ita da Saukin Banki.

Sannu,

Mu ziri yawa mu kara nuna cikakken bayani na shafinmu, wanda ya zama da yake ne game da bayani masu daukar harkokin uwar garkuwa, buƙatar doraɗin amfani da kudaden bayani na kudin kuɗin amfani, akaunti da IBAN da kudin sarrafa da kudin amfani na kudin kwantirar sarrafa na wasu sarrafa, kudaden amfani na kuɗin amfani da e-money, akaunti na FBO, kuɗin amfani da kuɗin amfani da kudaden amfani na banki, da kuma kuwa wadannan su zo su samu sabulu na rufa ga jama’a daban-daban a kan lantarka. Wannan samfurin ne yana da damuwa ga mu na yi amfani da damuwa ga jama’a na duniya da yake da damuwa. Kuyi kokarin kasancewa don damuwa!

This page was last updated on January 28, 2024.

Share with others...